Algemene Voorwaarden van FOA - Fiber Optic Assemblies

Algemene leveringsvoorwaarden FOA     

 

Artikel 1: Algemeen                          

 

1.       Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.       Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3.       Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal aan de wederpartij bij of voor het aangaan van de overeenkomst worden overhandigd.

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden

 

1.       Wij aanvaarden slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.       Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.

3.       Algemene voorwaarden worden slechts door ons aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes

 

1.       Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts aan een offerte gebonden indien en voorzover deze door ons schriftelijk is vastgelegd en door ons aan de wederpartij schriftelijk is bevestigd.

2.       Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van de order.

3.       Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 4: Overeenkomst

 

1.       Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard, respectievelijk schriftelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.       Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.       Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.       Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5.       Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6.       Het geleverde mag maximaal 10% afwijken van de overeengekomen hoeveelheid. Het door de wederpartij te betalen bedrag wordt dienovereenkomstig aangepast.

 

Artikel 5: Prijzen

 

1.       Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2.       Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

-gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

-gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

-exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

-vermeld in Nederlandse valuta.

3.       In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

 

Artikel 6: Wijziging der opdracht.

 

1.       Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.

2.       Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.

3.       Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door ons, buiten onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

 

Artikel 7: Annuleren

 

1.       Indien wederpartij de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten onze risicosfeer vallen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen, als dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.

2.       Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8: Levering en levertijd

 

1.       Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf/magazijn. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

2.       De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

3.       Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde artikel 16 van deze voorwaarden.

4.       Op afroep bestelde zaken dienen te zijn afgenomen binnen 6 maanden na de laatste tussen partijen overeengekomen termijn.

5.       De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.       Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, zullen wij aan de afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden. Wij hebben het recht de levertijd met 4 weken te verlengen. Wij zijn slechts aansprakelijk indien de wederpartij ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nadat ons een redelijk termijn tot nakoming gegund is.

7.       Ingeval van een tekortkoming in de nakoming zoals in het vorige lid omschreven, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het bedrag waarvoor wij ter zake verzekerd zijn.

8.       Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 

1.       Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom, op alle door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte rekeningen, schema’s modellen en andere bescheiden blijft bij ons berusten. Deze bescheiden of hun inhoud mogen niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel noch ten dele, in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.       Door het betrekken van onze producten en het gebruik, verbruik of weder in het verkeer brengen kan de wederpartij generlei rechten of merkrechten laten gelden.

3.       Indien een aan ons gevraagde offerte niet wordt gevolgd door de overeenkomst of een reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle voorgenoemde bescheiden binnen acht dagen aan ons te retourneren, bij gebreke waarvan wij het recht voorbehouden om te dier zake gemaakte kosten, schade en interesten voortvloeiende uit de inbreuk op het door ons voorbehouden auteurs- en eigendomsrecht op de wederpartij te verhalen.

 

Artikel 10: Transport, risico en verpakking

 

1.       De wijze van transport, verzending en verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman verzorgd. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending wordt slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2.       De verzending van de zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

3.       De wederpartij dient het transport van de te leveren zaken voor de volledige 100% van de factuurwaarde te verzekeren. Wij hebben het recht van de wederpartij een bewijs (Kopie) te vragen van de afgesloten verzekering. Het transport wordt door ons alleen verzekerd, indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

4.       Het is de wederpartij niet toegestaan de wijze van verpakking, labels en/of etiketten, zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming, te wijzigen.

5.       Terugnamen/retournering van de emballage kan alleen na onze uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden.

 

Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 

1.       Onder niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt ten deze verstaan: elke tekortkoming in de nakoming die volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen niet aan ons toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in ieder geval niet toegerekend worden in geval van werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2.       Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming veroorzaakt zich niet meer voordoet.

3.       Is de tekortkoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen.

4.       Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de niet toerekenbare tekortkoming is gebleken.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

1.       Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende en onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.

2.       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door ons geleverde zaken tijdens een niet door ons verzorgd transport.

3.       Wij zijn niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installatie c.q. verwerking door derden van door ons geleverde zaken.

4.       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig, onjuist gebruik van geleverde zaken.

5.       Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade indien onze producten, zonder ons voorafgaand advies, in combinatie met andere producten worden gebruikt.

6.       De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding met de omvang van de door wederpartij geleden schade.

7.       Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

 

Artikel 13: Reclames

 

1.       Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klachten. Reclames vanwege verborgen gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na ontdekking van het gebrek aan ons ter kennis worden gebracht.

2.       Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

3.       Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4.       Voor de vaststelling of een ingediende klacht gegrond is, zullen beide partijen zich conformeren aan de uitkomsten van in de branche gebruikelijke en toegepaste testmethoden.

5.       Indien de reclame gegrond wordt bevonden, zullen wij zulks te onzer keuze, hetzij de zaken kosteloos repareren of vervangen, hetzij de wederpartij een billijke schadevergoeding betaalt. Vervangen zaken of onderdelen daarvan worden ons eigendom.

6.       Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

 

Artikel 14: Garantie

 

1.       Op onze producten wordt uitsluitend garantie gegeven voor de uitdrukkelijk overeengekomen termijn.

2.       Op producten die rechtstreeks van de leverancier of fabrikant worden verkregen, wordt uitsluitend garantie gegeven zoals door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant aan ons wordt verleend.

3.       Onze garantie geldt niet indien:

-          De fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of normale slijtage;

-          De wederpartij heeft gehandeld in strijd met de verstrekte voorschriften.

4.       Garantie houdt in dat wij voor eigen rekening fouten herstellen, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen of de wederpartij tegen de in rekening gebrachte prijs crediteren. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen worden de vervangen (onderdelen van) producten ons eigendom.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud

 

1.       Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht ter zake van de overeenkomst, blijven de zaken ons eigendom. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan, te belenen, in pand te geven of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten zijn betaald.

2.       In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terug halen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de wederpartij.

 

Artikel 16: Betaling

 

1.       Betaling dient te geschieden voor de vervaldag. Vervaldag betekent de datum waarop het verschuldigde bedrag betaald dient te zijn. Indien geen vervaldag is bepaald, dient betaling uiterlijk plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2.       Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3.       De wederpartij dient ons onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele problemen in het (internationaal) betalingsverkeer.

4.       In gevallen dat de wederpartij:

-          In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

-          Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

-          nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

-          Overgaat tot staking of oeverdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te rechten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; worden al onze vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten.

5.       Wij hebben het recht onze vorderingen op de wederpartij te verpanden conform art. 3:239 ev BW. De pandhouder, dit is degene aan wie wij de vordering in pand hebben gegeven, is gerechtigd de vordering te innen, nadat wij de wederpartij van de verpanding op de hoogte hebben gesteld.

 

Artikel 17: Rente en kosten

 

1.       Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1.5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2.       Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht

 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19: Geschillen

 

1.       Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door e.a. der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter te ’s-Hertogenbosch zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

2.       Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of binden advies.

  • Volg ons op: